วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
 
 
Attachments:
Download this file (1.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างยนต์.pdf)1.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างยนต์.pdf[ ]69 Kb20/12/2559
Download this file (2.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf)2.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf[ ]63 Kb20/12/2559
Download this file (3.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf)3.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf[ ]64 Kb20/12/2559
Download this file (4.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างไฟฟ้า.pdf)4.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างไฟฟ้า.pdf[ ]69 Kb20/12/2559
Download this file (5.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf)5.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf[ ]69 Kb20/12/2559
Download this file (6.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์.pdf)6.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์.pdf[ ]52 Kb20/12/2559
Download this file (7.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf)7.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf[ ]63 Kb20/12/2559
Download this file (8.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม.pdf)8.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม.pdf[ ]59 Kb20/12/2559
Download this file (9.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf)9.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf[ ]58 Kb20/12/2559
Download this file (10.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์.pdf)10.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์.pdf[ ]50 Kb20/12/2559
Download this file (11.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf)11.ประกาศพ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนเรียน-2-2559-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf[ ]58 Kb20/12/2559