อาคาร 4
รายละเอียด : อาคาร4 (อาคาร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 2,000,000 บาท
สร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา ราคา 3,400,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 38 เมตร สูง 16 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,368 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 411 ห้องห้องพักครู 1 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 412 ห้องห้องพักครู 2 ขนาด (8x10)+(4x4) พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 421 ห้องห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 422 ห้องห้องพื้นที่งานและท่อ ขนาด 16x20 พื้นที่ 320 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 423 ห้องพื้นที่งานไม้ ขนาด 16x16 พื้นที่ 256 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 431 ห้องทดสอบ universal ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 432 ห้องรียน ขนาด 14x7 พื้นที่ 98 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 433 ห้องงานสำรวจ ขนาด 10x7 พื้นที่ 70 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 434 ห้องทดสอบวัสดุ ขนาด 14x8 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 441 ห้องเก็บเครื่องดนตรี ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 442 ห้องเขียนแบบ ขนาด 16x7 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 443 ห้องเขียนแบบ ขนาด 12x7 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 444 ห้องงานกิจการนักศึกษา ขนาด 5x4 พื้นที่ 20ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 445 ห้องเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 446 ห้องเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 447 ห้องเรียน ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร


แบบอาคาร