อาคาร 3
รายละเอียด : อาคาร3 (อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 4,797,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 14 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 14 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,760 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 311 ห้องทฤษษฎี 1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 312 ห้องปฎิบัติการโครงงาน ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 313 ห้องปฎิบัติการโทรศัพท์ ขนาด 10.2x6 พื้นที่ 61.2 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 314 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื่องต้น ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 315 ห้องปฎิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 316 ห้องปฎิบัติการเครื่องเสียง ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 321 ห้องทฤษฎี ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องพักครู 2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 322 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องพัสดุแผนกอิเล้กทรอนิกส์ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 323 ห้องปฎิบัติการดิจิตอล ขนาด 8.5x6 พื้นที่ 51 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 324 ห้องปฎิบัติการไมโครโปรสเซสเซอร์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 325 ห้องปฎิบัติการพัลส์และสวิทซ์ซิง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 326 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 331 ห้องปฎิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 332 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 12x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 333 ห้องทฤษฎี 3 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 3 ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 4 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 334 ห้องปฎิบัติวงจรไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 335 ห้องปฎิบัติการโทรทัศน์ ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 336 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 341 ห้องปฎิบัติการวิทยุสื่อสาร ขนาด (8x6)+(4x3) พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 342 ห้องปฎิบัติการระบบโทรคมนาคม ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38.4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 343 ห้องปฎิบัติการอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x5 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 344 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 345 ห้องทฤษฎี 4 ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 5 ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 6 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 7 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 346 ห้องปฎิบัติการเครื่องรับวิทยุ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 347 ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 348 ห้องปฎิบัติการระบบภาพ ขนาด 8x3 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 351 ห้องปฎิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร


แบบอาคาร