อาคาร1
 
รายละเอียด : อาคาร1(อาคารอำนวยการ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 531,346.72 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 67.50 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,152 ตารางเมตร
แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เ ป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 101 ห้องงานการเงิน ขนาด 13.5x9 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 102 ห้องงานบัญชี ขนาด 9x4.5 พื้นที่ 37.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำชาย ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องผู้ช่วยส่งเสริมฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องงานบุคลากร ขนาด 9x3.5 พื้นที่ 31.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องงานสารบัญ ขนาด 9x7 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องรับแขก ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 104 ห้องผู้อำนวยการ ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำผู้อำนวยการ ขนาด 3.5x2 พื้นที่ 7 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำหญิง ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 105 ห้องinternet1 ขนาด 18x6 พื้นที่ 108 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 201 ห้องเก็บเอกสารงานวิชาการ ขนาด 2x1.5 พื้นที่ 3 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 202 ห้องผู้ช่วยวิชาการ ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 203 ห้องงานวัดผลและประเมินผล ขนาด 13x6 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 204 ห้องงานสื่อการสอน ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 205 ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 206 ห้องงานวางแผน-วิจัย-ข้อมูล-กิจกรรม ขนาด 9.5x6 พื้นที่ 57 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 207 ห้องผู้ช่วยแผน ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 207 ห้องงานประกันคุณภาพฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 208 ห้องงานปกครอง ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 208 ห้องงานกิจการนักศึกษา ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 209 ห้องผู้ช่วยกิจการนักศึกษา ขนาด 9x6 พื้นที่ 54 ตารางเมตร


 แบบอาคาร