อาคาร 5

รายละเอียด : อาคาร5 (อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 3,000,000 บาท
สร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา ราคา 3,440,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 14 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร


แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 510 ห้องปฎิบัติการติดตั้งไฟฟ้า ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 511 ห้องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 512 ห้องปฎิบัติการพันขดลวด ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 513 ห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็น ขนาด 8x14 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 514 งานติดตั้งในอาคารและโรงงาน ขนาด 12x5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 515 ห้องพักครูชั้น 1 ขนาด 6x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 520 ห้องควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด (6x6)+(6x4) พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 521 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 522 ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีอาคารใหญ่ ขนาด พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 523 ห้องปฎิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 524 ห้องปฎิบัติการควบคุมไฟฟ้า (plc 1) ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 525 ห้องปฎิบัติการควบคุมไฟฟ้า (plc 2) ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 526 ห้องพักหัวหน้าคณะ ห้วหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 527 ห้องพักครู ชั้น 2 ขนาด 4x5 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 530 ห้องปฎิบัติการเขียนแบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 531 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 532 ห้องปฎิบัติการดิจิตอล ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 533 ห้องไฟฟ้าเบื้องต้น ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 534 ห้องปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 535 ห้องเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 536 ห้องพักครู 3 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 541 ห้องปฎิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 542 ห้องวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ขนาด 3x2 พื้นที่ 6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 543 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 544 ห้องประลองและทดสอบ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 545 ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 546 ห้องพักครู 4/1 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 547 ห้องพักครู 4/2 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร