ทำเนียบผู้อำนวยการ
ลำดับที่
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายแถวคำวงษา
ครูใหญ่
2480 - 2485
2
นายชาญเชี่ยวศิลป์
ครูใหญ่
2485 - 2495
3
นายเด่นจันทร์โพธิ์
ครูใหญ่
2495 - 2501
4
นายเฉลิมจารุจารี
อาจารย์ใหญ่
2501 - 2515
5
นายวิษณุสวัสดิพงษ์
อาจารย์ใหญ่
2515 - 2519
6
นายถาวรสัพพะเลข
อาจารย์ใหญ่
2519 - 2520
7
นางจันทดาโหละสุต
ผู้อำนวยการ
2520 - 2522
8
นายถาวรสัพพะเลข
ผู้อำนวยการ
2522 - 2524
9
นายทวิชสุนทรส
ผู้อำนวยการ
2524 - 2529
10
นายวิชัยป้อมประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
2529 - 2530
11
นายทวิชสุนทรส
ผู้อำนวยการ
2530 - 2537
12
นายเพลินกิจฉวี
ผู้อำนวยการ
2537 - 2540
13
นายประสิทธิ์กันปี
ผู้อำนวยการ
2540 - 2543
14
นายสมพงษ์กาญจนสุนทร
ผู้อำนวยการ
2543 - 2545
15
นายประวิทย์ไปบน
ผู้อำนวยการ
2545 - 2548
16
นายไพบูลย์วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อำนวยการ
2549 - 2551
17
นายสิทธิพงศ์ณ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการ
2551 - 2552
18
นายบุศเลิศห้าวหาญ
ผู้อำนวยการ
2552 - 2553
19
นายอาทิตย์วิบูลชัย
ผู้อำนวยการ
2553 - 2554
20
นายไพบูลย์วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อำนวยการ
2554 - ปัจจุบัน