ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480   บนเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ในนามโรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่  เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาชีพช่างไม้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี   และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2503  เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชาคือ ช่างยนต์และดีเซล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,  ช่างไฟฟ้า,  ช่างวิทยุและโทรคมนาคม,  ช่างก่อสร้าง   ปีการศึกษา 2501 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่”   ปีการศึกษา 2522  ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในปัจจุบันมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่   9  ถนนเวียงแก้ว  ตำบลศรีภูมิ   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

การพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พ.ศ. 2480        ตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีชื่อว่า“โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่” เปิดสอนวิชาช่างไม้และเกษตร วิชาช่าง
                        ตีเหล็กช่างทำร่มและจักสาน โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี เมื่อสำเร็จได้ประกาศนีบัตร
                        ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2494        เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ ชั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร  3 ปี
                        สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2496        เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับ
                        อาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2501        เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกตีเหล็ก แผนกเครื่องยนต์และดีเซล และขยายการสอน แผนกช่างไม้ปลูกสร้างถึงระดับประโยค
                        อาชีวศึกษาชั้นสูงโดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง) หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503        เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา   คือ   
                                -   ช่างยนต์และดีเซล                       - ช่างกลโรงงาน
                                -   ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น               - ช่างไฟฟ้า
                                -   ช่างวิทยุและโทรคมนาคม            - ช่างก่อสร้าง
                        โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2510        ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2516        เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่”
พ.ศ. 2519        ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย โดยรวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาเขต 1”  
                        เปิดสอนระดัมัธยมศึกษาตอนปลาย (.. 5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2522        เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่”
พ.ศ. 2524        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตร   วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 2 ปี
พ.ศ. 2526        ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2530         เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีละ 4 ภาคเรียน
พ.ศ. 2533         ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี   โดยจัดการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ. 2536         ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2  ภาคเรียน
       - เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกครูเทคนิค    ไฟฟ้าสื่อสาร
            - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2537         ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ  2    ภาคเรียน
พ.ศ. 2538         เริ่มเปิดสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2540         รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ในระบบปกติและระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2545             - เริ่มใช้หลักสูตร ปวช.2545 สำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2545 และเปิดสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
                               ระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.สาขาช่างยนต์, ช่างกลฯ และช่างเชื่อมฯ
                             - เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2546         เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
พ.ศ.2547          เปิดคลินิกเทคโนโลยี บริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551         เริ่มเปิดสอนสาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช.