1. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ  10 สาขางาน ได้แก่

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
      - แผนการเรียน สาขางานยานยนต์ กลุ่ม A, ฺB, C, D 
      

1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ่ำรุง
      - แผนการเรียน สาขางานเครื่องมือกล กลุุ่ม A, B ,C 
      

1.3 สาขาวิชาโลหะการ
      - แผนการเรียน สาขางานเชื่อมโลหะ กลุ่ม A, B, C


1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

      - แผนการเรียน สาขางานไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม A, B, C, D

1.5 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
      - แผนการเรียน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม A, B, C, D


1.6 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
      - แผนการเรียน สาขางานเมคคาทรอนิกส์ กลุ่ม A  


1.7 สาขาวิชาการก่อสร้าง

      - แผนการเรียน สาขางานก่อสร้าง กลุ่ม A, B, C


1.8 สาขาวิชาการก่อสร้าง

      - แผนการเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม กลุ่ม A, B, C


1.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

      - แผนการเรียน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ


1.10 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 

      - สาขางานช่างบำรุงอุตสาหกรรม  
     

2. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ ระบบทวิภาคี 10 สาขาวิชา ได้แก่

2.1 สาขาวิชาเครื่องกล
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม A (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม B (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม C (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม DVT ทวิภาคี (สายตรง ปวช)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม ม.6

2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
      - แผนการเรียน สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม A
      - แผนการเรียน สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม DVT ทวิภาคี 

2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม กลุ่ม สายตรง (ปวช.
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม กลุ่ม ม.6 

2.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
      - แผนการเรียน สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า กลุ่ม สายตรง ปวช. 
      - แผนการเรียน สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ กลุ่ม A (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม สายตรง ปวช.
      - แผนการเรียน สาขางานติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม ม.6 A 
      - แผนการเรียน สาขางานติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม ม.6 B
      - แผนการเรียน สาขางานติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม DVT ทวิภาคี (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม DVT ทวิภาคี (ม.6)

2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม สายตรง ปวช.
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม ม.6
      - แผนการเรียน สาขางานโทรคมนาคม กลุ่ม สายตรง ปวช.
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม DVT ทวิภาคี ม.6

2.6 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
      - แผนการเรียน สาขางานเมคคาทรอนิกส์

2.7 สาขาวิชาการก่อสร้าง
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง กลุ่ม A, B, C

2.8 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม A, B

2.9 สาขาวิขาเทคนิคอุตสาหกรรม
      - แผนการเรียน สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา กลุ่ม A

2.10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - แผนการเรียน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม A, B