1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

- โครงสร้าง หลักสูตร

 1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ่ำรุง สาขางานเครื่องมือกล

- โครงสร้าง หลักสูตร 

 1.3 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานผลิตภัณฑ์

- โครงสร้าง หลักสูตร

 1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 - โครงสร้าง หลักสูตร  

1.5 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 - โครงสร้าง หลักสูตร

 1.6 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์

 - โครงสร้าง หลักสูตร

 1.7 สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง

 - โครงสร้าง หลักสูตร

1.8 สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขางานสถาปัตยกรรม

 - โครงสร้าง หลักสูตร

 1.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงสร้าง หลักสูตร

 1.10 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง  สาขางานช่างบำรุงอุตสาหกรรม

 - โครงสร้าง หลักสูตร

 

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
     ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รับผู้จบ ปวช. (หลักสูตร 2 ปี) หรือ ม.6 (หลักสูตร 3 ปี)

2.1 สาขาวิชาเครื่องกล
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร 

2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

2.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

2.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง 
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

2.7 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

2.8 สาขาวิขาเทคนิคอุตสาหกรรม
      - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร
      - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
      - กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      - โครงสร้างหลักสูตร

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546  
     ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 (หลักสูตร 2 ปี)

 3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
       - หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    
       - โครงสร้างหลักสูตร