เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

 
  งานเอกสารการพิมพ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

    • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
    • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
    • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย