อาคาร1
 
รายละเอียด : อาคาร1(อาคารอำนวยการ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 531,346.72 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 67.50 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,152 ตารางเมตร
แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เ ป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 101 ห้องงานการเงิน ขนาด 13.5x9 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 102 ห้องงานบัญชี ขนาด 9x4.5 พื้นที่ 37.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำชาย ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องผู้ช่วยส่งเสริมฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องงานบุคลากร ขนาด 9x3.5 พื้นที่ 31.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องงานสารบัญ ขนาด 9x7 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องรับแขก ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 104 ห้องผู้อำนวยการ ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำผู้อำนวยการ ขนาด 3.5x2 พื้นที่ 7 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำหญิง ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 105 ห้องinternet1 ขนาด 18x6 พื้นที่ 108 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 201 ห้องเก็บเอกสารงานวิชาการ ขนาด 2x1.5 พื้นที่ 3 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 202 ห้องผู้ช่วยวิชาการ ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 203 ห้องงานวัดผลและประเมินผล ขนาด 13x6 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 204 ห้องงานสื่อการสอน ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 205 ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 206 ห้องงานวางแผน-วิจัย-ข้อมูล-กิจกรรม ขนาด 9.5x6 พื้นที่ 57 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 207 ห้องผู้ช่วยแผน ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 207 ห้องงานประกันคุณภาพฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 208 ห้องงานปกครอง ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 208 ห้องงานกิจการนักศึกษา ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 209 ห้องผู้ช่วยกิจการนักศึกษา ขนาด 9x6 พื้นที่ 54 ตารางเมตร


 แบบอาคาร

อาคาร 2
รายละเอียด : อาคาร2 (อาคารเรียนรวม)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,563,061 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 72 เมตร สูง 7 เมตร จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น


ชั้นที่ 1 ห้องที่ 211 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 212 ห้องทวิภาคี ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 213 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 214 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 12x7.5 พื้นที่ 90 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 215 ห้องพักครูและเตรียมการวิทยาศาสตร์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 216 ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาด 16x7.5 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 221 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 222 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 223 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 224 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 225 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 226 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร


แบบอาคาร

อาคาร 3
รายละเอียด : อาคาร3 (อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 4,797,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 14 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 14 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,760 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 311 ห้องทฤษษฎี 1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 312 ห้องปฎิบัติการโครงงาน ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 313 ห้องปฎิบัติการโทรศัพท์ ขนาด 10.2x6 พื้นที่ 61.2 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 314 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื่องต้น ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 315 ห้องปฎิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 316 ห้องปฎิบัติการเครื่องเสียง ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 321 ห้องทฤษฎี ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องพักครู 2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 322 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องพัสดุแผนกอิเล้กทรอนิกส์ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 323 ห้องปฎิบัติการดิจิตอล ขนาด 8.5x6 พื้นที่ 51 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 324 ห้องปฎิบัติการไมโครโปรสเซสเซอร์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 325 ห้องปฎิบัติการพัลส์และสวิทซ์ซิง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 326 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 331 ห้องปฎิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 332 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 12x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 333 ห้องทฤษฎี 3 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 3 ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 4 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 334 ห้องปฎิบัติวงจรไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 335 ห้องปฎิบัติการโทรทัศน์ ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 336 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 341 ห้องปฎิบัติการวิทยุสื่อสาร ขนาด (8x6)+(4x3) พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 342 ห้องปฎิบัติการระบบโทรคมนาคม ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38.4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 343 ห้องปฎิบัติการอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x5 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 344 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 345 ห้องทฤษฎี 4 ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 5 ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 6 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 7 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 346 ห้องปฎิบัติการเครื่องรับวิทยุ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 347 ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 348 ห้องปฎิบัติการระบบภาพ ขนาด 8x3 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 351 ห้องปฎิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร


แบบอาคาร


อาคาร 4
รายละเอียด : อาคาร4 (อาคาร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 2,000,000 บาท
สร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา ราคา 3,400,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 38 เมตร สูง 16 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,368 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 411 ห้องห้องพักครู 1 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 412 ห้องห้องพักครู 2 ขนาด (8x10)+(4x4) พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 421 ห้องห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 422 ห้องห้องพื้นที่งานและท่อ ขนาด 16x20 พื้นที่ 320 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 423 ห้องพื้นที่งานไม้ ขนาด 16x16 พื้นที่ 256 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 431 ห้องทดสอบ universal ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 432 ห้องรียน ขนาด 14x7 พื้นที่ 98 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 433 ห้องงานสำรวจ ขนาด 10x7 พื้นที่ 70 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 434 ห้องทดสอบวัสดุ ขนาด 14x8 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 441 ห้องเก็บเครื่องดนตรี ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 442 ห้องเขียนแบบ ขนาด 16x7 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 443 ห้องเขียนแบบ ขนาด 12x7 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 444 ห้องงานกิจการนักศึกษา ขนาด 5x4 พื้นที่ 20ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 445 ห้องเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 446 ห้องเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 447 ห้องเรียน ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร


แบบอาคาร

อาคาร 5

รายละเอียด : อาคาร5 (อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 3,000,000 บาท
สร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา ราคา 3,440,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 14 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร


แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 510 ห้องปฎิบัติการติดตั้งไฟฟ้า ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 511 ห้องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 512 ห้องปฎิบัติการพันขดลวด ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 513 ห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็น ขนาด 8x14 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 514 งานติดตั้งในอาคารและโรงงาน ขนาด 12x5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 515 ห้องพักครูชั้น 1 ขนาด 6x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 520 ห้องควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด (6x6)+(6x4) พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 521 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 522 ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีอาคารใหญ่ ขนาด พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 523 ห้องปฎิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 524 ห้องปฎิบัติการควบคุมไฟฟ้า (plc 1) ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 525 ห้องปฎิบัติการควบคุมไฟฟ้า (plc 2) ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 526 ห้องพักหัวหน้าคณะ ห้วหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 527 ห้องพักครู ชั้น 2 ขนาด 4x5 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 530 ห้องปฎิบัติการเขียนแบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 531 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 532 ห้องปฎิบัติการดิจิตอล ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 533 ห้องไฟฟ้าเบื้องต้น ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 534 ห้องปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 535 ห้องเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 536 ห้องพักครู 3 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 541 ห้องปฎิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 542 ห้องวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ขนาด 3x2 พื้นที่ 6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 543 ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 544 ห้องประลองและทดสอบ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 545 ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 546 ห้องพักครู 4/1 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 547 ห้องพักครู 4/2 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร