อาคาร 11
รายละเอียด : อาคาร11 (อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน1)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 828,607 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 984 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องเก็บวัสดุ ขนาด 12x6 พื้นที่ 62 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 โรงฝึกงาน 2 ขนาด 12x10 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์ ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x2 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์ ขนาด 6x6 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 โรงฝึกงาน ขนาด (32x7.5)+(30x8.5) พื้นที่ 495 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 2 ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเครื่องมือวัด ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 12
รายละเอียด : อาคาร12 (อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน2)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 953,846 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 52 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,664 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องหัวหน้าอาคารสถานที่ ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำ ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานอาคารสถานที่ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำ ขนาด 2x2 พื้นที่ 4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำ ขนาด 2x2 พื้นที่ 4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องป.CNC ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 พื้นที่ป.งานช่างกล ขนาด 22x12 พื้นที่ 264 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำ ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานลูกเสื่อ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานอ.ช.ท ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานกิจกรรม ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนเขียนแบบช่างกล ขนาด 10x16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ขนาด (8x8)+(4x2) พื้นที่ 72 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเก็บของ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเก็บของ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 13
รายละเอียด : อาคาร13 (อาคารฅ่อมสีรถยนต์)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 100,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 1 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 111.60 ตารางเมตร

อาคารใช้เป็น

ห้องพักครู ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
ห้องเครื่องมือยนต์ ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
ห้องเครื่องมือสี ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
พื้นที่ปฏิบัติงาน ขนาด 12x6 พื้นที่ 72 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 14
รายละเอียด : อาคาร14 (อาคาร โรงกรองน้ำ)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยงานงบประมาร ราคา 126,504 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร
ลักษณะทั่วไปของอาคาร โครงสร้างเป็นคอนกรีต

การใช้ประโยชน์ของอาคาร

- เป็นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ กรองน้ำ ถังเก็บและจ่ายน้ำ

แบบอาคาร

อาคาร 15
รายละเอียด : อาคาร15 (อาคารร้านสหกรณ์ )

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 48,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 308.75 ตารางเมตร

อาคารหลังนี้ใช้เป็น

ร้านขายอาหาร ขนาด 8x24 พื้นที่ 192 ตารางเมตร
ร้านค้า ขนาด 16x4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
สหกรณ์ ขนาด 18x16 พื้นที่ 288 ตารางเมตร
ห้องน้ำหญิง ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ห้องน้ำชาย ขนาด 12x4 พื้นที่ 48 ตารางเมตร

แบบอาคาร