วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - หน้าหลักงานพัฒนาหลักสูตร

 
 
Attachments:
Download this file (1.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างยนต์.pdf)1.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างยนต์.pdf[ ]9239 Kb13/07/2559
Download this file (2.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf)2.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf[ ]5920 Kb13/07/2559
Download this file (3.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf)3.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf[ ]5303 Kb13/07/2559
Download this file (4.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า.pdf)4.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า.pdf[ ]13410 Kb13/07/2559
Download this file (6.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์.pdf)6.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์.pdf[ ]2819 Kb13/07/2559
Download this file (7.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf)7.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf[ ]8546 Kb13/07/2559
Download this file (8.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม.pdf)8.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม.pdf[ ]4284 Kb13/07/2559
Download this file (9.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf)9.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf[ ]3756 Kb13/07/2559
Download this file (10.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf)10.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf[ ]5025 Kb13/07/2559
Download this file (11.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์.pdf)11.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์.pdf[ ]2694 Kb13/07/2559
Download this file (12.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์.pdf)12.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์.pdf[ ]9161 Kb13/07/2559
Download this file (5.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สัปดาห์1-9.pdf)5.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สัปดาห์1-9.pdf[ ]13050 Kb13/07/2559
Download this file (5.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป)5.ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป[ ]12998 Kb13/07/2559

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
  • จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
  • จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
  • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
  • รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย