ผลงานนักศึกษา

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายกำชัย บุญศรี, นายรุ่งรวิณ ดวงงาม,นายวิทยา คำตัน นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ห้อง A อาจารย์ที่ปรึกษา นายศิริพงษ์ วงค์ปินใจ,น.ส.ขวัญดารินทร์ จิตหาญ,น.ส.กัญญา ทาระนัด,นายสมชาย ใจกันทะ,นางภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษ

 


ทรงพระเจริญ


นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาไอที วท.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน NCU Mobile App 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และได้รับเกียรติอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาประดับยังสาขาฯ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อยาสงภาคภูมิใจ สมกับที่เหนื่อยยากกับการฝึกซ้อมและทุ่มเทกายใจทุกคนทั้งอาจารย์และนักศึกษา ผลการแข่งขันชนะเลิศ ทีมสาขาไอที วท.เชียงใหม่ ทีมที่ 1 ประกอบด้วย 1.นายปี แสงแก้ว 2.นายภัทภูมิ ไวสกุล อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม อาจารย์ชัยวุฒิ สิทธิบุญทา ชนะที่ 2 ทีมไอที วท.เชียงใหม่ ทีมที่สอง ประกอบด้วย 1.นายฉัตรชัย อรินแก้ว 2.นางสาวพิมพ์รำไพ ภักดิ์โพธิ์ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วราภรณ์ แผ่นฟ้า ชนะที่ 3 ทีมวิทยาลัยเทคนิคสารภี   ทีมไอที วท.เชียงใหม่ ทีมที่ 3 ที่ส่งเข้าร่วมประกอบด้วย 1.นางสาวภัทรศรี อี้กำเหนิด 2.นางสาวอาภากร วัลลิภากร ควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดยอาจารย์อลงกต สิทธิโชค

 

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นายพิทวัส กันทาแดง ครูผู้ควบคุม : นางวีณาภร นันติ

 

 


นักศึกษาแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "งานฝึกฝีมือ" ระดับภาค ครั้งที่ 24 

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน "งานฝึกฝีมือ" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาคือ นายหนุ่ม ยอดคำ ครูผู้ควบคุมทีม : นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป
 
 


 


นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "Animation" ระดับภาค ครั้งที่ 24

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน "Animation" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นักศึกษาประกอบด้วย 1.นายวโรดม โมลาดุก 2.นายอาทิตย์ สุตะวงค์
ครูผู้ควบคุมทีม : นายสมชาย ใจกันทะ

ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไปนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ "ระบบกระจายเสียงตามสายโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่" ระดับภาค ครั้งที่ 24

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ "ระบบกระจายเสียงตามสายโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์


นักศึกษาประกอบด้วย : 1. น.ส.พิชญา เพชรบุญ 2. น.ส.หทัยรัตน์ มณีวรรณ์
ครูผู้ควบคุม : น.ส.วราภรณ์ แผ่นฟ้า