หลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาในวิทยาลัยปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทพาณิชยกรรม ระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 11 สาขาวิชา 11 สาขางาน ดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก ฯ
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาเครื่องมือกล
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขางานแมคคาทรอนิกส์
 8. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
 9. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาพาณิยกรรม

 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 14 สาขาวิชา 16
สาขางาน ดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระบบปกติ
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานเทคนิคโลหะ
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 6. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
 7. สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขางานแมคคาทรอนิกส์
 8. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างระบบปกติ
 9. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
 10. สาชาวิชาช่างกายอุปกรณ์ สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์
 11. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพาณิยกรรม

 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานธุรกิจการบิน (MEP)
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาเทคโนลีสารสนเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขา

 1. หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 2. หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ