กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการศึกษา

รายการ

รายละเอียด

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับราชกิจจานุเบกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านบริหารงานทั่วไป

รายการ

รายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายการ

รายละเอียด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน

รายการ

รายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561