ประวัติความเป็นมา


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2480 บนเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ในนาม โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาชีพไม้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างเชียงใหม่" รับนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนในหลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั่นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์และดีเซล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, ช่างไฟฟ้า, ช่างวิทยุและโทรคมนาคม, ช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2501 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่" ปีการศึกษา 2522 ยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และปัจจุบันมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2555
Explore

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

01 ปรัชญา

การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม

02 อัตลักษณ์

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีจิตบริการ

03 เอกลักษณ์

พัฒนา สามัคคี มีส่วนร่วม

เป้าหมาย

เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เป้าประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอย่างก้าวหน้าและดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นแหล่งวิทยาการแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาขีพ ทุกระดับ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม/จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและให้ชุมบนมีส่วนร่วม

พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา, 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ, 3. พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ, 4. แสวงหาความร่วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมพัฒนาและจัดการศึกษา, 5. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัติกรรมทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

แผนที่

สถานที่ตั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 ตำบลศรีภูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์. 053-217708-9
โทรสาร. (053) 221559

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ