ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Email : director@cmtc.ac.th

Phone : 053-217-708-9



นายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Email : deputy.plan@cmtc.ac.th

Phone : 053-217-708-9



นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

Email : deputy.academic@cmtc.ac.th

Phone : 053-217-708-9



ดร.ธีรวุธ ยะอูป

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

deputy.management@cmtc.ac.th

Phone : 053-217-708-9



นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

Email : deputy.activity@cmtc.ac.th

Phone : 053-217-708-9