ดาวโหลดแบบฟอร์ม งานพัสดุ 2565

แบบฟอร์มพัสดุวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายละเอียด

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อ วท.ชม.พ.001 (สำหรับแผนกวิชา)-Word File

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อ วท.ชม.พ.002 (สำหรับงานภายในฝ่าย)-Word File

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วท.ชม.พ.003 (ใบปะหน้า)-PDF File

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วท.ชม.พ.003 (รายละเอียดกายการวัสดุ)-Excel File

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนกวิชา)

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงานภายในฝ่าย)

หนังสืออนุญาตใช้แบบฟอร์มจากผู้อำนวยการ วท.ชม.

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการบริจาค

แบบฟอร์มขอนุญาติใช้พัสดุครุภัณฑ์ กรณีได้รับการบริจาค

แบบฟอร์มใบเบิก 4 สี