ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร (จบพร้อมรุ่น) ทราบเกี่ยวกับ กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ใบ รบ. ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร) ดังรายละเอียดตามแนบ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดแจ้งให้นักเรียน นักศึกษา มารับเอกสารตามเวลาที่นัดหมาย กรณีที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว และมีความจำเป็นเร่งด่วน ใช้เอกสารก่อนวันนัดหมาย ให้ประสานงานเพื่อติดต่อเอกสารรับที่งานทะเบียน โทรศัพท์หมายเลข 053217708 ต่อ 753 ในวันเวลาราชการ

Post By : Webmaster Time :