ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2

🏫 เปิดระบบให้นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  1. รับเอกสารที่ครูที่ปรึกษาหรือพิมพ์จากเว็บไซต์ e-regis.cmtc.ac.th
  2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ธนาคาร หรือสแกน qr-code บนใบแจ้งการชำระเงิน

หมายเหตุ
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น

Post By : ผู้ดูแลระบบ Time :