ตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน - สอน


รายละเอียด

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกช่างยนต์

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกช่างกลโรงงาน

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกช่างเชื่อมโลหะ

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกช่างไฟฟ้า

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกเมคคาทรอนิกส์

ตารางเรียน - สอน1-2566 แผนกช่างก่อสร้าง

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกสถาปัตยกรรม

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกวิชาธุรกิจการบิน

ตารางเรียน - สอน 1-2566 แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลาย