ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แจ้งข่าวสารนักเรียน นักศึกษา ที่ยังมิได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2566

แจ้งข่าวสารนักเรียน นักศึกษา ที่ยังมิได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2566 ให้ดำเนินลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://e-regis.cmtc.ac.th ขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่าง
กรณีไม่พร้อมชำระเงินให้ติดต่อขอผ่อนผันที่งานการเงิน ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2666 ในวันเวลาราชการ

Post By : ผู้ดูแลระบบ Time :