อาคาร 2
รายละเอียด : อาคาร2 (อาคารเรียนรวม)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,563,061 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 72 เมตร สูง 7 เมตร จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น


ชั้นที่ 1 ห้องที่ 211 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 212 ห้องทวิภาคี ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 213 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 214 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 12x7.5 พื้นที่ 90 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 215 ห้องพักครูและเตรียมการวิทยาศาสตร์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 216 ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาด 16x7.5 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 221 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 222 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 223 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 224 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 225 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 226 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร


แบบอาคาร