การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็นตัวชี้วัดย่อย คือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เงื่อนไข คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL และข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1) ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O1 โครงสร้าง – แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สถานศึกษา
– แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น
O2 ข้อมูลผู้บริหาร – แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
    1) ชื่อ-นามสกุล
    2) ตำแหน่ง
    3) รูปถ่าย
    4) ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line  หรือ E-mail เป็นต้น 
O3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้
    1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
    2) เป้าหมาย           
    3) ตัวชี้วัด
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน

O5 ข้อมูลการติดต่อ – แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
    1) ที่อยู่สถานศึกษา
    2) หมายเลขโทรศัพท์
    3) E-mail
    4) แผนที่ตั้ง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นต้น

2) การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ – แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน
3) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O8 Q&A – แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางบนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A)
ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ,
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
O9 Social Network – แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาหรือช่องทาง
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok เป็นต้น
4) การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O10 แผน
ดำเนินงาน
ประจำปี
– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) โครงการหรือกิจกรรม
2) งบประมาณที่ใช้
3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจุบัน
O11 รายงาน
การกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำปี
รอบ 6 เดือน
– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ O10
– มีเนื้อหาหรือละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
– รูปแบบรายงานสามารถดำเนินการเป็นตารางหรือตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา
O12 รายงานผล
การดำเนินงาน
– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วยกังนี้
1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 3 องค์ประกอบ)
5) การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O13 คู่มือหรือ
มาตรฐาน
การปฏิบัติ
งาน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาน
ศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลหรือรายละเอียดการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ
ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน, คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ, คู่มือเบิกจ่ายเงินนอกเวลาสำหรับครูผู้สอน, คู่มือปฏิบัติเวลายามสำหรับบุคลากรสถานศึกษา เป็นต้น
– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำสำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา หรือ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาใช้งานร่วมกับส่วนกลาง เช่น คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา เป็นต้น


O14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน
การให้
บริการ
– แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนกวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่างเช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บริการ
– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการสถานศึกษา
– สามารถจัดทำข้อมูลแบบเป็นรายเดือน หรือไตรมาส ราย 6 เดือน
ที่มีครอบคุลม ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณปัจจุบัน
– เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจในการบริการ Fix it ช่วงเทศกาลปีใหม่, ความพึงพอใจต่อผู้สอน, ความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น


O16 รายงานผล
การสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
– เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

O17 E-Service – แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการ
ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง สถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้องเรียน
ร้องทุกข์, ระบบ ศธ.02, ระบบ RMS เป็นต้น
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา
6 ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O18 แผนการใช้
จ่ายงบ
ประมาณ
ประจำปี
– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะเวลา 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย
ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ
1) งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
2) งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
O19 รายงานการ
กำกับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
– แสดงความก้าวหน้าฝนการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีในหัวข้อ O18
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน


O20 รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย
ดังนี้
1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(หากไม่มีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
– เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
7 ) การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ
การจัดซื้อจัดจ้างที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O22 ประกาศ
ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ
– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน
O23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
งานที่ซื้อหรือจ้าง, วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง, ราคากลาง, วิธีการซื้อหรือจ้าง,
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจำปี
– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องประกฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ
– เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8 ) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น การพัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล, กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอาชีวศึกษา, พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐาน เป็นต้น
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ในนามของสถานศึกษา


O26 การดำเนิน
การตาม
นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
– แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในข้อ O25
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
O27 หลักเกณฑ์
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับ
ใช้ในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่นการสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ, ครูสอนพิเศษ, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลาการ เช่นการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
3) การพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน เป็นต้น
5) การให้คุณให้โทษและการสาร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์, การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น, การเชิดชูเกียรติและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น

O28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจำปี
– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอยด้วย ดังนี้
1) ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องประกฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
– เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

9 ) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติ
การจัดการ
เรื่องร้องเรียน
ทุจริต
และประพฤติมิชอบ
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย
ดังนี้
1) รายละเอียดวิธีที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน
2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน


O30 ช่องทาง
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
การร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O31 ข้อมูลเชิง
สถติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ
– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
– สามารถจัดทำข้อมูลแบบเป็นรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคุลมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
10 ) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O32 ช่องทาง
การรับฟัง
ความคิดเห็น
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O33 การเปิด
โอกาส
ให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
– เป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต

11 ) เจตจำนงสุจริจของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O34 นโยบาย
ไม่รับ
ของขัญ
(No Gift
Policy)
– แสดงนโญบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)
– ดำเนินการสูงสุดโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
O35 การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
(ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
12 ) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O36 การประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปี
– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน


O37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา
– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนิน
การเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
13 ) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร
ตามมารตรฐาน
ทางจริยธรรม
– แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาททางสังคม
– เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง
– เป็นการดำเนินการในปีงปบระมาณปัจจุบัน
14 ) แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O39 แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต
– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) โครงการ /กิจกรรม
2) งบประมาณ(หากไม่มี โปรดระบุ ไม่ใช้งบประมาณ)
3) ช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมษณปัจจุบัน
O40 รายงาน
การกำกับติดตาม
การป้องกัน
การทุจริต
ประจำปี
รอบ 6 เดือน
– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
– มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป้นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคุลมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน


O41 รายงานผล
การดำเนิน
การป้องกัน
การทุจริต
ประจำปี
– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ดังนี้
1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลประจำปีการศึกษา 2565


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

15 ) มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
O42 มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายใน
สถานศึกษา
– แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
ประกอบด้วย ดังนี้
1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
(หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ พ.ศ. 2566 หรือนโยบาย
ไม่รับของขวัญ)


O43 การดำเนิน
การตาม
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายใน
สถานศึกษา
– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน