หมายเลขโทรศัพท์ (053) 217708 - 9 โทรสาร (053) 221599

ฝ่ายบริหาร
ห้องผู้อำนวยการ
711
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
747
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
748
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
749
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
750

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ครูประจำ)
724
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (053-212428)
727
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ครูพิเศษ)
756
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
729
แผนกวิชาช่างยนต์ (ครูประจำ)
726
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
715
ห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์
718
ห้องนิวแมติกส์ อาคารเทคโนฯ ชั้น3 (อาคาร7)
741
แผนกวิชาช่างโลหะการ
725
ห้องเขียนแบบ อาคารเทคโนฯ ชั้น 4 (อาคาร7)
738
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น2 (053-219304)
721
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
719
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น1 (053-221223)
722
ห้องพระพุทธศาสนา
720
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น3 (053-223297)
717
ห้องพักครู ชั้น4 อาคาร 8
752

หน่วยงานภายใน
งานประชาสัมพันธ์
710
งานเอกสารการพิมพ์
742
งานวิชาการ
712
งานบัญชี
743
งานทะเบียน
713
งานศูนย์ข้อมูล
744
งานกิจการนักศึกษา
714
ห้องอินเตอร์เน็ต 2 (ห้องสมุด)
745
งานห้องสมุด
716
ห้องอินเตอร์เน็ต1 (อาคาร1)
746
งานพัสดุกลาง
723
งานประกันคุณภาพ
751
งานบุคลากร
728
งานสื่อการเรียนการสอน
755
งานความร่วมมือ
730
เครื่อง FAX งานสารบรรณ
740
งานสารบรรณ
731
เคาน์เตอร์ งานประชาสัมพันธ์
758
งานแผนฯ
732
ป้อมยาม
734
งานการเงิน
735
สมาคมศิษย์เก่า
753
งานพยาบาล
736
ชมรมผู้ปกครองและครู
754
งานแนะแนว
737
ร้านสหกรณ์ (053-219765)
733
งานทวิภาคี (053-219153)
739