วิสัยทัศน์และพันธกิจ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปรัชญาวิทยาลัย

                             การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

                             ผู้สำเร็จการศึกษานำ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอย่างก้าวหน้า และดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

                             สถาบันแห่งการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม สู่ความเป็นเลิศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

                             1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                             2.  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
                             3.  วิจัย  สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
                             4.  ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพส่งชุมชน

อัตลักษณ์

                             ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีจิตบริการ

เอกลักษณ์

                             พัฒนา สามัคคี มีส่วนร่วม