อาคาร 16
รายละเอียด : อาคาร16 (อาคารโรงอาหารและหอประชุม )

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 480,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 22 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 13 เมตร
พื้นที่อาคารรวม 484 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์ของอาคาร

- เป็นที่รับประทานอาหารของครู อาจารย์ และนักศึกษา
- เป็นที่ประชุมนักศึกษา
- ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

อาคารนี้ใช้เป็น

พื้นที่โรงอาหาร ขนาด 6.3x18 พื้นที่ 113.4 ตารางเมตร
พื้นที่หอประชุม ขนาด (24x24)-(6x12) พื้นที่ 504 ตารางเมตร
เวที ขนาด 6x12 พื้นที่ 72 ตารางเมตร

แบบอาคาร