อาคาร 6
รายละเอียด : อาคาร6 (อาคารเรียนรวมและห้องสมุด)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 14 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,000 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารหลังนี้ใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 611 ห้องงานศูนย์ข้อมูล ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 612 ห้องอินเตอร์เน็ต ขนาด 10x12.5 พื้นที่ 125 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 613 ห้องสมุด ขนาด 26x14.5 พื้นที่ 377 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 621 ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 20x10.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 622 ห้องประชุมเล็ก ขนาด 10x10.5 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 631 ห้องเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 632 ห้อง sound lab ขนาด 10.5x12 พื้นที่ 126 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 633 ห้อง self access ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 641 ห้องเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 642 ห้องเรียน ขนาด 10.5x8 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 643 ห้องเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู ขนาด 10.5x4 พื้นที่ 42 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 7
รายละเอียด : อาคาร7 (อาคารแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สร้างเมื่อ พ.ศ.
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 14 เมตร ยาว 44.5 เมตร สูง 14 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,160 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 711 ห้องงานประชาสัมพันธ์ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 712 คลินิกเทคโนโลยี ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 713 งานทะเบียน ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 714 งานพัสดุกลาง ขนาด 16.5x10 พื้นที่ 165 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 721 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 722 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ขนาด 16.5x10 พื้นที่ 165 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 723 ห้องพักครู 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 724 ห้องพักครู 2 ขนาด 12x2+8x2 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 725 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 726 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 727 ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 731 ห้องไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1 ขนาด 10x8.5 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 732 ห้องไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 733 ห้องเรียน ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 734 ห้องปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า ขนาด 8.5x10 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 741 ห้องเขียนแบบพื้นฐาน 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 742 ห้องเขียนแบบพื้นฐาน 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 743 ห้องพักครู (เขียนแบบพื้นฐาน) ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 744 ห้องทฤษฎีไฟฟ้าทั่วไป ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 745 ห้องทฤษฎีไฟฟ้าทั่วไป ขนาด 8.5x10 พื้นที่ 85 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 8
รายละเอียด : อาคาร8 (อาคารแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมและแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)

สร้างเมื่อ พ.ศ.
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 18 เมตร จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 5,000 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องที่ 811 ห้องเขียนแบบ ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 812 ห้องเรียน ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 813 ห้องพักครู 1 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 814 ห้องพักครู 2 ขนาด 6.4x10 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 815 ห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 816 ห้องผลิตสื่อการสอน ขนาด 7.2x5 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 821 ห้องพักครู 1 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 822 ห้องปฎิบัติการเครื่องเย็น 1 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 823 ห้องปฎิบัติการเครื่องเย็น 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 824 ห้องปฎิบัติการเครื่องเย็น 3 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 825 ห้องปฎิบัติการวัสดุศาสตร์ ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 826 ห้องเรียน 1 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 827 ห้องเรียน 2 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 828 ห้องเรียน 3 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 829 ห้องพักครู 2 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 831 ห้องพักครู ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 832 ห้องเก็บชิ้นงานสถาปัตยกรรม พื้นที่ 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 833 ห้องปฎิบัติเขียนแบบ 1 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 834 ห้องปฎิบัติเขียนแบบ 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 835 ห้องปฎิบัติงานหุ่นจำลอง 1 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 836 ห้องปฎิบัติงานหุ่นจำลอง 2 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 837 ห้องเขียนแบบ 3 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 838 ห้องเรียน ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 841 ห้องพักครู ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 842 ห้องเรียน1 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 843 ห้องเรียน2 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 844 ห้องเรียน3 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 845 ห้องเรียน4 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 846 ห้องเรียน5 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 847 ห้องเรียน6 ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 848 ห้องพักครู ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชันที่ 4 ห้องที่ 849 ห้องเรียน7 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 850 ห้องเรียน8 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชันที่ 4 ห้องที่ 851 ห้องเรียน9 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 9
รายละเอียด : อาคาร9 (อาคารแผนกวิชาช่างยนต์)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,100,789 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 5 เมตร จำนวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 832 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารใช้เป็น

ชั้นที่ 1 ห้องเรียนไฟฟ้าในรถยนต์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเก็บของ ขนาด 8x2.5 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนระบบส่งกำลังรถยนต์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำ ขนาด 3x2.5 พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องปั้มลม ขนาด 3x2.5 พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเครื่องมือ ขนาด 5x3 พื้นที่ 15 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเครื่องมือ ขนาด 6x6.5 พื้นที่ 39 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนเทคโนโลยียานยนต์ ขนาด 9x6.5 พื้นที่ 58.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนงานเช็คปั้ม ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียน ป.งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและเก๊ซโซลีน ขนาด 15x16 พื้นที่ 240 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.เครื่องล่าง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.จักรยานยนต์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.เครื่องยนต์เล็ก ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.งานซ่อมเครื่องยนต์ ขนาด (11x8)+(14.5x8) พื้นที่ 204 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO1 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO3 ขนาด 8.1x8 พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO4 ขนาด 8.1x8 พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO5 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO6 ขนาด 9x6.5 พื้นที่ 58.5 ตารางเมตร

แบบอาคาร

อาคาร 10
รายละเอียด : อาคาร10 (อาคารแผนกวิชาช่างโลหะการ)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 890,331บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 36 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,880 ตารางเมตร

แต่ละชั้นของอาคารใช้เป็น

ชั้นที่ 1 โรงฝึกงาน ขนาด 16x13 พื้นที่ 208 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 16x14 พื้นที่ 182 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเก็บของ ขนาด 13x4 พื้นที่ 52 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ำ ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน1 ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน2 ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร

แบบอาคาร