ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566


📌ขั้นตอนลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ก.พ. 2567

🧑🏻‍🏫ครูที่ปรึกษารับเอกสารการลงทะเบียนจากงานทะเบียนและนำแจกนักเรียนนักศึกษา

📌 วันที่ 15 ก.พ.2567 นักศึกษาชำระเงินที่ห้องการเงิน
09.00-12.00 น. ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม ช่างสถาปัตยกรรม
13.00-16.00น. ช่างไฟฟ้า ช่างกายอุปกรณ์ ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

📌 วันที่ 16 ก.พ.2567 นักศึกษาชำระเงินที่ห้องการเงิน
13.00-16.00น. ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ข่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

อัตราค่าลงทะเบียนฝึกงานทุกสาขาวิชา หน่วยกิตละ 100 บาท จำนวน 4 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 400 บาท

Post By : ผู้ดูแลระบบ Time :