ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

– วันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
(สวมชุด SHOP วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กรณีไม่มีชุด SHOP ให้สวมชุดสถานศึกษาเดิม)

– วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เรียนผ่านระบบออนไลน์

Post By : Webmaster Time :