ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง…..

รายละเอียดทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เงื่อนไขและใบสมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 5 ปี ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

เงื่อนไขและใบสมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 2 ปี ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Post By : Webmaster Time :