ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ช. ปวส. ประเภท โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท โควตาพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

🚩(ผู้ที่สมัครหลังจาก วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น วิทยาลัยฯจะประกาศแจ้งกำหนดการให้มาดำเนินการในลำดับถัดไป )

ฝากแชร์ด้วยนะทุกคน #ใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบสมัครด่วนเลยนะ ♥️💯

สำหรับคนที่ผ่านการทำสัญญามอบตัวแล้วไม่ต้องมาแล้วนะครับ

👉ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ที่สมัครทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินและทำสัญญามอบตัว ให้มารับการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ,รับการสัมภาษณ์ ,รายงานตัว และทำสัญญามอบตัว

📌(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00น.)

✅ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน มีกำหนดการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

👨🏻‍💻วันที่ 24-27 ต.ค. 2566 ให้นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวออนไลน์ผ่าน http://regis-std.cmtc.ac.th (เข้าระบบไม่ได้ ขอให้เตรียมเอกสารพร้อมหลักฐาน เพื่อมาดำเนินการในวันทำสัญญามอบตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)

👨🏻‍💻ให้นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการ

✅สอบวัดความถนัดและสัมภาษณ์
✅พร้อมชำระเงิน และทำสัญญามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง

🔸ค่าเทอม ปวช. 2,700 บาท
🔸ค่าเทอม ปวส. ประมาณ 6,500 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามสาขาวิชาที่สมัคร)

📌(กรณีต้องการผ่อนผันการชำระเงินติดต่อที่งานการเงิน)

🟢ทั้งนี้ผู้ที่สมัครหลังจาก วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น) วิทยาลัยฯ จะประกาศแจ้งกำหนดการให้มาดำเนินการในรอบต่อไป

🔴หมายเหตุ : กรณีนักเรียน นักศึกษา ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โปรดนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดง ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัว และทำสัญญามอบตัว ภายในวันเวลาข้างต้น หากไม่ติดต่อดำเนินการใดๆ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์” 🥰😍

💝 เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในการพิจารณาจัดซื้อ หรือจัดหาตามความจำเป็น หรือเหมาะสม กับการเรียนในแต่ละภาคเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อพร้อมกันในคราวเดียวทั้งหมด ซึ่งวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีการบังคับทั้งนี้สามารถจัดซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือร้านค้าอื่น ๆ ตามความสะดวกและเหมาะสม

☎️ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 053217708 ต่อ 753 งานทะเบียน
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

Post By : Webmaster Time :