ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาพิเศษ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท โควตาพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
🚩 (ผู้ที่สมัครหลังจาก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 หลังเวลา 12.00 น. วิทยาลัยฯจะประกาศแจ้งกำหนดการให้มาดำเนินการในลำดับถัดไป)

สำหรับคนที่ผ่านการทำสัญญามอบตัวแล้วไม่ต้องมาแล้วนะ

👉🏻ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ที่สมัครทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินและทำสัญญามอบตัว ให้มารับการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ,รับการสัมภาษณ์ ,รายงานตัว และทำสัญญามอบตัว
🔴รายชื่อตามลิงก์ที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/1DsqTH9uAVls1rLK35sdAaULcKkZi3nAg
📌(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.)
✅ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน มีกำหนดการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
👨🏼‍💻วันที่ 1 -4 เมษายน 2567 ให้นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวออนไลน์ผ่าน http://regis-std.cmtc.ac.th
❌(กรณีเข้าระบบไม่ได้ ขอให้เตรียมเอกสารพร้อมหลักฐาน เพื่อมาดำเนินการในวันทำสัญญามอบตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) ให้นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
🔴ในวันศุกร์ วันที่ 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา) เพื่อดำเนินการดังนี้
✅สอบวัดความถนัดและสัมภาษณ์
✅พร้อมชำระเงิน และทำสัญญามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
🧡ค่าเทอม ปวช. 2,700 บาท
💛ค่าเทอม ปวส. ประมาณ 6,500 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามสาขาวิชาที่สมัคร)
⛔️(กรณีต้องการผ่อนผันการชำระเงินติดต่อที่งานการเงิน)
🛑ทั้งนี้ผู้ที่สมัครหลังจาก วันที่ 29 มีนาคม 2567 หลังเวลา 12.00 น.) วิทยาลัยฯ จะประกาศแจ้งกำหนดการให้มาดำเนินการในรอบต่อไป
🔴หมายเหตุ : กรณีนักเรียน นักศึกษา ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โปรดนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดง ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัว และทำสัญญามอบตัว ภายในวันเวลาข้างต้น หากไม่ติดต่อดำเนินการใดๆ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์”
💝เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในการพิจารณาจัดซื้อ หรือจัดหาตามความจำเป็น หรือเหมาะสม กับการเรียนในแต่ละภาคเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อพร้อมกันในคราวเดียวทั้งหมด ซึ่งวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีการบังคับทั้งนี้สามารถจัดซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือร้านค้าอื่น ๆ ตามความสะดวกและเหมาะสม

☎️สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 053217708 ต่อ 753 งานทะเบียน
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

Post By : ผู้ดูแลระบบ Time :