ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภท โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2567 นั้น

ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ,รับการสัมภาษณ์ ,รายงานตัว และทำสัญญามอบตัว จึงขอประกาศรายชื่อ ตามลิงก์ http://rb.gy/hdhn1
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 12.00 น)

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งกำหนดการ ดังนี้

👨🏻‍💻วันที่ 1-5 ส.ค. 2566 ให้นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวออนไลน์ผ่าน http://regis-std.cmtc.ac.th (เข้าระบบไม่ได้มาดำเนินการในวันที่ 6 ส.ค.2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

👨🏻‍💻ให้นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 6 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการ

✅สอบวัดความถนัดและสัมภาษณ์
✅พร้อมชำระเงิน และทำสัญญามอบตัว

ค่าเทอม ปวช. 2,700 บาท
ค่าเทอม ปวส. ประมาณ 6,500 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามสาขาวิชาที่สมัคร)

(กรณีต้องการผ่อนผันการชำระเงินติดต่อที่งานการเงิน)

ทั้งนี้ผู้ที่สมัครหลังจาก วันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 12.00 น) วิทยาลัยฯ จะประกาศแจ้งกำหนดการให้มาดำเนินการในรอบต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในเพจ facebook วิทยาลัย และแผนกวิชา รวมทั้งเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับการทดสอบรับทราบและเตรียมพร้อมดำเนินการตามที่กำหนด

หมายเหตุ : กรณีนักเรียน นักศึกษา ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โปรดนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดง ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัว และทำสัญญามอบตัว ภายในวันเวลาข้างต้น หากไม่ติดต่อดำเนินการใดๆ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์”

🥰😍

เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในการพิจารณาจัดซื้อ หรือจัดหาตามความจำเป็น หรือเหมาะสม กับการเรียนในแต่ละภาคเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อพร้อมกันในคราวเดียวทั้งหมด ซึ่งวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีการบังคับทั้งนี้สามารถจัดซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือร้านค้าอื่น ๆ ตามความสะดวกและเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053217708 ต่อ 753 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ

Post By : Webmaster Time :