ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรมและความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (Integnity & Transparency Assessment : ITA) ที่มีผลคะแนนระดับ A ผลคะแนนการประเมินร้อยละ 90.95 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

Post By : Webmaster Time :