ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบ / ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกรมคม 2566

หลักสูตร ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ยานยนต์ (ช่างยนต์)
 • เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
 • ผลิตภัณฑ์ (ช่างเชื่อมโลหะ)
 • ไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
 • สถาปัตยกรรม
 • เมคคาทรอนิกส์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • โลจิสติกส์

หลักสูตร ปวส. สายตรง และ จบ ม.6

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) สายตรง,ม.6
 • เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สายตรง
 • เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) สายตรง,ม.6
 • เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ช่างเชื่อมโลหะ) สายตรง,ม.6
 • ไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า) สายตรง,ม.6* อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(อิเล็กทรอนิกส์) สายตรง,ม.6
 • ก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง) สายตรง,ม.6
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม สายตรง,ม.6
 • ช่างกายอุปกรณ์ สายตรง,ม.6
 • อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(อิเล็กทรอนิกส์) สายตรง,ม.6
 • ก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง) สายตรง,ม.6
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม สายตรง,ม.6
 • ช่างกายอุปกรณ์ สายตรง,ม.6

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขางานซอฟต์แวร์การประยุกต์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สายตรง,ม.6ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • ธุรกิจการบิน (MEP) (งานบริการภาคพื้น) ม.6

ระบบทวิภาคี

 • เทคโนโลยีเครื่องกล (ช่างยนต์) สายตรง
 • เทคโนโลยีงานเชื่อม สายตรง
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สายตรง,ม6
 • การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ม6

สมัครเรียนออนไลน์ได้ง่าย ๆ ที่นี่ คลิกเลย !!!

Post By : Webmaster Time :